Từ 2014 – 2016: Nhận Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính cấp

Để nhận Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính cấp, Đỗ Vũ đã hoàn thành các chứng chỉ chuyên môn:

  • Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán;
  • Chứng chỉ Pháp luật Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
  • Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán;
  • Chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán
Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán