Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013 – Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng.

Đỗ Vũ tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013 với tấm bằng loại Giỏi
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng