Từ 2011 – 2012: Nhận Chứng chỉ Đào tạo nghề Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đỗ Vũ nhận Chứng chỉ Đào tạo nghề Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, gồm các học phần:

  • Kế toán tổng hợp;
  • Thực hành ghi sổ;
  • Lập Báo cáo tài chính và Kế toán máy;
  • Thực hành nghiệp vụ Thuế và kế toán thuế.