Từ 2019 – Hiện nay: Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Đỗ Vũ đã và đang phát triển với chức vị là Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS